"Акмола облысы білім басқармасының Ақкөл қаласының №4 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдык мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №4 города Акколь отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области"

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

№1 хаттама педагогикалықкеңестіңотырыстары 31.08.2022 ж." Ақкөл қ. № 4 ЖББМ " КММ

№1 хаттама

педагогикалықкеңестіңотырыстары

 31.08.2022 ж." Ақкөл қ. № 4 ЖББМ " КММ

 

Барлығы: 42 адам

Қатысқандар: 40 адам

 

Күнтәртібі:

 

1. 2022-2023 оқужылындағыжұмыстыңнегізгібағыттары. Мектептің 2022 – 2023 оқужылынаарналғанжұмысжоспарынжәнеоқулықтар мен оқубағдарламаларыныңқолданылуынбекіту, 2022-2023 оқужылынаарналғаннұсқаулық – әдістемелікхатпентанысу.

2. 2022-2023 оқужылынажасақталуы.

 3. Педагогтердіңкүнтізбелік-тақырыптықжәнесабақжоспарынжәнеолардыжүргізунысандарынбекіту. Электрондықжурналдытолтырубойыншаталаптар. БЖБ, ТЖБ өткізу.

4. Жаңа 2022-2023 оқужылыныңбасталуытуралыбұйрықпентанысу (мектептіңжұмысрежимінжәнеоныңаумағындағымінез-құлыққағидаларынбекіту). * Сыныпжетекшілерінтағайындаутуралы. * Электрондықжурналдардытолтыруғақойылатынталаптартуралы. * Әдістемелікбірлестіктердіңбасшыларынтағайындаужәнежылбойыәдістемелікбірлестіктердіңжұмысытуралы. * Мектептегіаттестаттаукомиссиясыныңжұмысыжәнеоныңқұрамынанықтаутуралы. * Түгендеужәнеесептеншығаружөніндегікомиссиянытағайындаутуралы. * АҚ штабыныңбастығын, еңбектіқорғаужөніндегіинспектордытағайындаутуралы

Педагогикалықкеңестіңбасындапедагогикалықкеңестіңтөрайымы Г. М. Сеитова Р. Б. Айгозинованыпедагогикалықкеңестіңхатшысыетіпсайлаутуралыұсыныстүсті.

 1. Тыңдалды: директордыңоқу-тәрбиеісіжөніндегіорынбасары С. Д. Байназарова педагогтардымектептіңжаңаоқужылынаарналғанжұмысжоспарыментаныстырып, мемлекеттікстандарттар мен оқубағдарламаларынқолданубойыншанақтылауларенгізді. Мектепкедейінгіұйымдарда, мектепалдытоптарда (сыныптарда), жалпыбілімберетінмектептердеоқупроцесінұйымдастыруүшінҚазақстанРеспубликасыҮкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 қаулысыменбекітілгенбілімберудіңтиістідеңгейлерініңмемлекеттікжалпығаміндеттібілім беру стандарттарын, ҚР Білімжәнеғылымминистрі 12.08.2022 ж. бекіткенМектепкедейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімберудіңүлгілікоқужоспарларынбасшылыққаалу ҚРБілімжәнеғылымминистрінің 24.11.2017 жылғы № 5 бұйрығыменбекітілгенмектепалдысыныптарғаарналғаноқубағдарламаларымен, орта мектептіңоқубағдарламаларымен.

Қаулы:

1. Ақпаратназарғаалынсын.

2. 2022-2023 оқужылынаарналған ИМП басшылыққаалу

3. МЖМБС, қатаңесептілікқұжаттарынзерделеу.

4. Электрондықжурналдардыуақтылытолтырубойыншабақылаудыенгізу.

 

2. Мектеп директоры Г. М. Сеитованытыңдады.. Олмұғалімдерді 2022-2023 оқужылынаарналғанпедагогикалықжүктемементаныстырды.

 

1. Сейітова Г. М. - 1 ставка директор, жаһандыққұзыреттілік 2,5 сағ

2. Байназарова С.Д. - 0,5 ставкадиректордыңорынбасары. ОТЖ бойыншақазақтіліжәне

әдебиет - 16 сағ

3. Жижикина Л. А. – 0,5 ст. директордыңОӘЖжөніндегіорынбасары, 4 "А" сынып -16 сағ

4. Родак А. Ю. - ағылшын тілі-24 сағат.

5. Малярчук Н. Г. - 0,5 ст. орынбасары, бастауышсыныптар 16 сағ

6. Мажникова И. К. - 1,25 Б. ӘЖ бойыншаорынбасары, 4 сағат музыка.

7. Алауханова Г.Г. – 1 ставка психолог.

8. Блялова К. К. - 0,5 ст психолог, 1 ст педагог - Профориентатор

9. Сергеева Н. А. - 1 ставка дефектолог, 6-сыныптардағы жаһандыққұзыреттілік, 5 "В"

сыныбында 7 сағаттүзету.

10. Фомина О. А. - информатика 4 сағ, математика 26 сағ

11. Өмірзақоваа.а. – қазақтіліжәнеәдебиет28 сағ

12. Мұса М. қазақтіліжәнеәдебиет 28 сағ

13. Смағұлова Г. Р. – қазақтілі және әдебиет8 сағ

14. Блялова С.Д. – орыс тілі және әдебиет 33 сағ

15. Суховеева И.В. – орыс тілі және әдебиет 28 сағ

16. Келденова А.С. – ағылшын тілі. 24 сағат

17. Смагулова З.К. – ағылшын тілі. 6 сағ

18. Камешев Е.К. – тарих, дінтану - 27 сағ

19. Репрынцев К.В. – информатика 14 сағ, физика 10 сағ

20. Репрынцева Н.В. – математика 20 сағ

21. Харлашина И.В. – бастауышсыныптар 18 сағ

22. Гутовская Е.Д. – химия, биология 21 сағ

23. Сейвальд О.В. - биология 19 сағ

24. Казаченко А.В. – НВТП 2 Б. (ұйымдастырушы-нвтп 1 Б. оқытушысы), тарих 8 Б.

25. Гончаров С.А. – денешынықтыру 24 сағат

26. Шевченко М.В. – денешынықтыру 21 сағ.

27. Айткенова Ж. Б. – математика 21 сағат, физика – 6 сағат.

28. Найман Н. А. - бастауышсыныптар 18 сағ.

29. Феоктистова О. в. - бастауышсыныптар 20 сағат.

30. Сидорук В. А. - бастауышсыныптар 18 сағ.

31. Цыганкова Н. Н. – бастауышсыныптар 18 сағ

32. Мажникова Е. Е. – 3 "В" сыныбы (түзету) - 24 сағ.

33. Грипичук Т.И. - мектепалды (5 жылдық) - 1 мектепалдысыныптәрбиешісі

34. Марценюк В. Н. – география 16 сағ.

35. Көпжасарова Г.Б. – бастауышсыныптар 20 сағат.

36. Дель Е. А. - бастауышсыныптар-4 сағат.

37. Мимбаева С. Е. - тарих-8 сағат.

38. Бисембаева М.С. - 1 ст логопед

39. Белозерова Е.Н. – 18 сағаткөркемеңбек, 2 сағатжаһандыққұзыреттілік

40. Жанат А. -бастауышқазақ сыныптары-19,5 сағат.

41. Шаяхметова Г.С. – педагог – ассистент, 7 сағ.

42. Базарбекова Р.А. – 1 ставка кітапханашы.

 

Қаулы:

1. Ақпаратназарғаалынсын.

2. Оқужоспарыбекітілсін.

3. Тыңдадық: директордыңоқуісіжөніндегіорынбасары С. Д. Байназарова 01 қыркүйектекүнтізбелік-тақырыптықжоспарлаубекітілетінінхабарлады. Күнтізбелікжоспарлаубаспанұсқасындабекітугеарналғантүсіндірмежазбаменбіргеұсынылады. Күнтізбелікжоспарлаудыэлектрондықнұсқада "Кунделик.кz " және он-лайнмектебінде 01-03.09.2022 кешіктірмей. Директордыңоқу-тәрбиеісіжөніндегіорынбасары С. Д. Байназарова педагогтардыКүнеліктітолтыруталаптарыментаныстырды. БЖБ, ТЖБ тексерукезіндепәнмұғалімдеріқаламдықызылпастаменпайдалануытиіс (2022-2023 оқужылының ИМП ұсынысыбойынша). БілімалушылардыңоқужетістіктерінбағалауҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрлігінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 қағидасыменбекітілген орта, техникалық, кәсіптік, жоғарыоқуорнынанкейінгібілім беру ұйымдарыүшінбілімалушылардыңүлгерімінеағымдағыбақылау, олардыаралықаттестаттаужүргізудіңүлгілікқағидаларынасәйкесжүзегеасырылады. БЖБ және ТЖБ саны үлгілікоқужоспарынасәйкесайқындалады

 

Қаулы:

1. Ақпарат назарға алынсын.

2. Пән мұғалімдеріне күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды " Күнделік.кz"

4. Тыңдадық: мектеп директоры Г. М. Сеитова, ол мұғалімдерді жаңа 2022-2023 оқу жылының басталуы туралы бұйрықпен таныстырды.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 14) тармақшасына және мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде Қазақстан Республикасы Білім Министрлігінің 2022 жылғы 12 тамыздағы №363 бұйрығы негізінде, Ақмола облысы білім басқармасының 2022 жылғы 18 тамыздағы № 250 бұйрығы негізінде

1. Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, орта білім беру ұйымдарында 2022-2023 оқу жылының басталуының, ұзақтығының және каникулдық кезеңдерінің мынадай мерзімдері айқындалсын:

1) 2022 - 2023 оқу жылының басталуы-2022 жылғы 1 қыркүйек;

 2) оқу жылының ұзақтығы 1-сыныптарда-35 оқу аптасы, 2-11 (12) - сыныптарда – 36 оқу аптасы;

 3) оқу жылы ішіндегі каникул кезеңдері:

 1-11 (12) сыныптарда: күзгі – 7 күн (2022 жылғы 31 қазаннан бастап 6 қарашаны қоса алғанда), қысқы – 9 күн (2022 жылғы 31 желтоқсаннан бастап 2023 жылғы 8 қаңтарды қоса алғанда), көктемгі-9 күн (2023 жылғы 18-26 наурызды қоса алғанда);

 1-сыныптарда қосымша каникул – 7 күн (2023 жылғы 6-12 ақпанды қоса алғанда).

2. Оқу процесі мектептің бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

3. 2022-2023 оқу жылының бірінші жартыжылдығына сабақ кестесін жасау.

4. Сабақтың ұзақтығы 45 минутқа байланысты қоңырау кестесі ата-аналар комитетімен келісіліп, бекітіледі. Сабақтар арасындағы үзіліс уақытын бастауыш, орта, жоғары сыныптардың максималды бөлінуін қамтамасыз етуді ескере отырып орнатыңыз.

5. Дене шынықтыру сабақтарын таза ауада немесе үнемі желдетілетін спорт залында өткізу.

6. Сыныптарды толықтыру бекітілсін.

1 сынып - 3 сынып - жиынтық;

2 сынып - 2 сынып - жиынтық,

3 сынып - 3 сынып – жиынтық,

4-2 жиынтық сынып,

5 сынып - 3 сынып – жиынтық,

6 - 9 – сыныптар-2-сынып-жиынтықтан;

10-11 сыныптар – 1 сынып-жиынтықтан (ЖМБ).

Мектеп бойынша барлығы-23 сынып-жиынтық.

7. Мектептің 5 күндік оқу аптасы бекітілсін.

8. Әдістемелік күндер бекітілсін: әр түрлі деңгейдегі кеңестер мен семинарларға қатысу үшін мектеп әкімшілігі: Г.М. Сеитова – бейсенбі; ОӘЖ жөніндегі директордың орынбасары С.Д. Байназарова – жұма, Л. А. Жижикина – сейсенбі, Н. Г. Малярчук – бейсенбі, И.К. Мажникова – сәрсенбі.

9. Сынып жетекшілерін тағайындау және бекіту және келесі кабинеттерді анықтау:

мектепалды даярлық сыныбы-т. и. Грипичук № 11 кабинет

1 " Ә " сынып – Жанат Айсәуле. № 5 каб

1 " А " сынып – Найман Н.А. № 11 каб1" Б " сынып – Харлашина И.В. № 8 каб

2 " А "сынып – Цыганкова Н.Н. № 8 каб 2" Б " сынып – Сидорук В. А. № 11 каб

3" А " сынып – Феоктистова О.В. № 11 каб 3 "Б" кл-Малярчук Н. Г. № 4 каб

3" В " сынып – Мажникова Е. Е. - № 5 каб

4" А "сынып – Көпжасарова г. Б. № 9 кабинет 4" Б " сынып-Жижикина Л. А. № 4 кабинет

5 " А "сынып – Дель е.а. № 1 каб 5" Б " сынып – Белозерова Е. Н.. № 6 каб

5" В " сыныбы-Шаяхметова Г.С. № 9 каб

6" А "сынып – Сергеева Н.А. № 12 каб 6" Б " сынып – Родак А.Ю. кл 10 каб

7" А "сынып – Блялова К.К. № 2 каб 7" Б " сынып – Мажникова И.К.№ 3 каб

8" А "сынып – Гончаров С.А. № 1 каб 8" Б " сынып – МарценюкВ.Н. каб № 7

9" А " сынып -Сейвальд О.В. № 3 каб                   9" Б " сынып-Кельденова А.С.№ 2 каб

10 сынып -Шевченко М.В. № 12 каб

10. Директордың ғылыми-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары Л.А. Жижикина

мектептің әдістемелік кеңесінің төрағасы болып тағайындалсын.

11. Әдістемелік бірлестіктердің басшылары болып келесі мұғалімдер тағайындалсын:

- бастауыш сыныптар-Копжасарова г. Б..

- гуманитарлық-тілдік цикл-Келденова А. С.

- жаратылыстану-математикалық цикл-Марценюк В. Н.

- эстетикалық цикл-Шевчено М. в.

– сертификатталған мұғалімдердің желілік қауымдастығы-Харлашина и. в.

- желілік достастық НОУ-Фомина О. А.

12. Түгендеу және есептен шығару жөніндегі комиссия мынадай құрамда тағайындалсын:

Төраға-Кожахметов Н. А. - басқарма директорының орынбасары;

Хатшы – Калкина К. А. - іс жүргізуші;

Бекенова А. М. - есепші

Айгозинова Р. б. – компьютерлік сынып зертханашысы

Әбішева К. М. - мектеп зертханашысы

Блялова С. Д. – ПК мектеп төрайымы

 

13. А. в. Казаченко - а. в. Нвтп, ЖҚЕ, ОБЖ оқыту бойынша жауапты мектептің АҚ штабының бастығы болып тағайындалсын.

14. В. Н. Марценюк – география пәнінің мұғалімі болып еңбек қорғау жөніндегі инспектор болып тағайындалсын.

15. Балаларды қорғау жөніндегі инспектор, жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар жөніндегі мектептің қоғамдық инспекторы болып мектеп психологтары Г. М. Алауханов, К. К. Блялов тағайындалсын.

16. Мектептің іс жүргізушісі К. А. Калкина білім бөліміне қажетті есеп беру үшін жауапты болып тағайындалсын – кадрлар бөліміне және мектептің әскери міндетті қызметкерлеріне есеп беру.

17. Мектептің аттестаттау комиссиясы мынадай құрамда құрылсын:

1. Сейітова г. м. – Төраға, мектеп директоры

2. С. Д. Байназарова-АК төрағасының орынбасары, директордың ОТЖ жөніндегі орынбасары

3. Жижикина Л. А. - АК хатшысы, ОТЖ жөніндегі директордың орынбасары

4. Н.м. Малярчук-бастауыш сыныптардағы УВР директорының орынбасары

5. Блялова С. Д. – ПК мектеп төрағасы,

6. Келденова А. С..- ҚМ МБ жетекшісі.- тілдік цикл

7. Марценюк В. Н. – ЖПБ жетекшісі

8. Көпжасарова г. Б. – бастауыш сынып ӘБ жетекшісі

9.Шевченко м. в.– эстетикалық цикл ӘБ жетекшісі

18. ПМПК мектеп комиссиясын келесі құрамда құру:

1.Сейітова г. м. – мектеп директоры

2. Байназарова С. Д. – ОТЖ бойынша директордың орынбасары

3. Н.м. Малярчук-бастауыш сыныптардағы УВР директорының орынбасары

4. Найман н. А. - ИО директорының орынбасары

5. Сергеева н. а. - Мектеп дефектологы

6. Бисембаева м. с. – мектеп логопоеді

7. Алауханова г. м. - мектеп психологы

8. Шаяхметова г. с.-Мұғалім-ассистент

9. Сонгобай Е. - мектеп медбикесі

19. Кабинетті қосымша жабдықтауға, жөндеуге, ҚТ сәйкес ұстауға, жиһаз бен оқу құралдарының сақталуына, кабинетті безендіру мен дамытуға жауапкершілік келесі сынып жетекшілері мен мұғалімдеріне жүктелсін:

№ 1-Репрынцева Н.В.

№ 2 – Келденова А. С.

№ 3 - Сейвальд о. в. тарификацияға сәйкес төлеммен

№ 4-Найман Н. А.

№ 5 – Мажникова Е. Е. тарификацияға сәйкес төлеммен

№ 7-Фомина О. А. – тарификацияға сәйкес төлеммен

№ 8-Жижикина Л. А.

№ 9 - Шаяхметова г. С. - тарификацияға сәйкес төлеммен

№ 10 – Айткенова Ж. Б. - тарификацияға сәйкес төлеммен

№ 11-Феоктистова О. В

№ 10-Сидорук В. А.

№ 12 – Өмірзақова А .А. - тарификацияға сәйкес төлеммен.

каб.еңбекақы – Белозерова Е. Н. - тарификацияға сәйкес төлеммен

20. Құрамында еңбек даулары жөніндегі келісім комиссиясын құру:

1. Сейітова Г.М. 4. Калкина Х. А.

2. Байназарова С.Д. 5. Марценюк В.Н.

3. Блялова С.Д. 6. Казаченко А. В.

 7. Қожахметов Н.

21. 2022 жылғы 01 қыркүйекте 1-11 сынып оқушылары үшін салтанатты жиын өткізу. 1-11 сыныптарда 2022 жылдың 1 қыркүйегінде балалар жылына арналған "білімге ұмтылу, еңбексүйгіштік және патриотизм" тақырыбында сынып сағаты, ашық сабақ өткізіледі.

22. Сынып жетекшілеріне мектепте және мектеп жанындағы аумақта қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық өткізу.

Сынып сағаты аясында мұғалімдерге білімге деген ұмтылыс, патриотизм және еңбекқорлық, сондай-ақ жаңа оқу жылынан күтулер сияқты құндылықтарды қалыптастыру мен дамыту туралы бірлескен талқылау ұйымдастыруға, достық қарым-қатынастың, жауапкершілік пен бір-біріне деген құрметтің маңыздылығын ашуға кеңес беріледі.

23. Оқушыларға бірыңғай мектеп формасын (классикалық стильді) сақтау, мектеп жиһаздарын, кабинеттерде, дәліздерде және қоғамдық пайдалану орындарында тәртіп пен тазалықты сақтау және сақтау, мұғалімдерге дұрыс және құрметпен қарау. Сынып жетекшілеріне Оқушылардың сыртқы келбетін сақтау үшін дербес жауапкершілік жүктелсін.

24. Мектеп аумағында және қоғамдық пайдалану орындарында темекі шегуге тыйым салынсын.

Қаулы:

* Ақпарат назарға алынсын.

* Мектептің 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспары бекітілсін.

* Түсіндірме жазбамен күнтізбелік-тақырыптық жоспарлауды уақтылы бекіту.

* Бірінші жартыжылдыққа арналған күнтізбелік жоспарлау электрондық журналға жариялансын.

* Мектеп педагогтері Ақкөл аудандық білім бөлімінің 2022-2023 оқу жылының басталуы туралы әдістемелік ұсынымдық хаттарға бұйрығын басшылыққа алсын.

* Сынып жетекшілерінің ұсынылған құрамы бекітілсін.

* Мектеп педагогтеріне кз Кунделик толтыру ережелерін қатаң сақтау. БЖБ, ТЖБ тексеру кезінде қызыл түсті қаламдар пайдаланылады.

* 2022-2023 оқу жылының тарификациясына сәйкес мұғалімдердің педагогикалық жүктемесі бекітілсін.

* Әдістемелік бірлестіктер басшыларының ұсынылған құрамы бекітілсін.

* Мектептің аттестаттау комиссиясының ұсынылған құрамы бекітілсін.

* Түгендеу және есептен шығару жөніндегі комиссияның ұсынылған құрамы бекітілсін.

 * АҚ штабы бастығының, еңбекті және балалық шақты қорғау және еңбек қызметінің басталуына байланысты еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі шараларды ұйымдастыру жөніндегі инспектордың ұсынылған кандидатуралары бекітілсін.

* Оқу кабинеттерінің санитарлық жағдайы мен дайындығын жаңа оқу жылының басталуына сәйкес деп тану.

* Келісім комиссиясының ұсынылған құрамы бекітілсін.

* Меңгеруші кітапхана және сынып жетекшілері мектеп оқушыларын 2022-2023 оқу жылына арналған тегін оқулықтармен толық қамтамасыз етсін.

* 2022 жылдың 01 қыркүйегінде 1 сыныптарға арналған салтанатты линейка, "Білімге ұмтылу, еңбексүйгіштік және патриотизм"сынып сағаттарын өткізу.

* 2022-2023 оқу жылына ұсынылған директор орынбасарларының функционалдық міндеттерін бөлу бекітілсін.

* Педагогикалық этика туралы ережені назарға алу.

 

Педагогикалық кеңестің төрайымы Г. М. Сеитова

Педагогикалық кеңес хатшысы Р. Б. Айгозинова

Жаңартылған күні: 26.09.2022 19:23
Құрылған күні: 26.09.2022 19:23

Текст