"Акмола облысы білім басқармасының Ақкөл қаласының №4 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдык мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №4 города Акколь отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области"

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

№ 3хаттама педагогикалықкеңестіңотырысы 2023 ж. 05.01. "Ақкөл қ. № 4 ЖББМ " КММ

№ 3хаттама

педагогикалықкеңестіңотырысы

2023 ж. 05.01. "Ақкөл қ. № 4 ЖББМ " КММ

 

Барлығы: 40 адам

Қатысқандар: 37адам

 

Күнтәртібі:

1. Педагогикалықкеңестің 05.11.2022 ж. № 2 шешімінорындау

2. "Білім беру процесініңсапасынарттыружолдары" (КөпжасароваГ.Б.)

3. 2022-2023 оқужылыныңIжартыжылдығындағыәдістемелікжұмыстыталдау (Жижикина Л.А.)

4. 2022-2023 оқужылыныңбіріншіжартыжылдығындағы 2-4 сыныптардыңоқуқызметінталдау (Малярчук Н.Г.)

5. 2022-2023 оқужылыныңекіншітоқсанындағы 5-11 сыныптардыңоқуқызметінталдау (Байназарова С. Д.)

6. Тәрбиеортасынпсихологиялық-педагогикалыққамтамасызету. Мектептегіпсихологиялыққызметтіңжұмысынталдау (Алауханова Г.М.)

7. Мектеппәндіколимпиадасыныңқорытындысы. (Жижикина Л. А.)

8. Ғылымижобалар мен "Зерде" конкурстарынақойылатынталаптар мен ережелер. Мектептурындайындаужәнеұйымдастыру (Фомина О.А.).

9. Екіншіжартыжылдықтағыпедагогтердіңкүнтізбелік-тақырыптықжоспарлауынжәнеолардыжүргізунысандарынбекіту (Байназарова С. Д.)

10. Инклюзивтібілім беру сыныптарындағысыныптық-жалпыламабақылау (Найман Н.А.)

11. 2022 – 2023 оқужылыныңекіншітоқсанындағы "Кунделик" электрондыжурналынтексеруқорытындысы (Байназарова С.Д.)

12. Әртүрліпәндердіоқытусапасыныңмониторингі, 7-сыныптарда сыныптық-жалпыламабақылау (Байназарова С.Д.)

13. Сертификатталғанмұғалімдердіңпәндеріноқыту: (деңгеймұғалімдерініңонкүндігі) (Жижикина Л.А.).

14. Оқушылардықысқыдемалыстажұмыспенқамтудыұйымдастыру(МажниковаИ.К.).

 

 

1. Тыңдадық:мектеп директорыСейітоваГ.М., ұжымдыпедагогикалықкеңестің 05.11.2021 жылғы № 2 шешімініңорындалуыментаныстырды.

 

2. Тыңдадық:КөпжасароваГ.Б., бастауышсыныпмұғалімдерінің ӘБ басшысы,білімсапасынарттырунегізгіміндеттердіңбіріекенінайтып, "білім беру процесініңсапасынарттыружолдары" аттыбаяндамажасады. Білімсапасынарттыруғатиімдіәсерететіннегізгіпараметрлердітізімдеді. Уақытындабасталғансабақ, оны нақтыұйымдастыру, сабақтыңәртүрліәдістері, әдістері мен формалары, білімдіүнемібақылау, оқытудыңтереңдігі мен жүйелілігі – мұныңбәрібілімалушылардыңіс-әрекетініңнәтижесінеәсеретеді. Сондықтанбілім беру сапасынарттыруүшіноқытудыңеңжақсыәдістері мен әдістерінөздеріүшінемес, сабақтыңеңжақсытиімділігінеқолжеткізуүшінқолдануқажет. (сөзсөйлеумәтініқосаберіледі).

 

Қаулыетті:

1. Ақпаратназарғаалынсын;

2. Сабақтардаәртүрлізаманауитәсілдердіқолдану, оқушылардыңбілімалуынажағдайжасауға баса назараудару;

3. Білімсапасынарттыружолдарыніздеу.

 

3.Тыңдадық:Жижикина Л. А.,ҒӘЖ жөніндегідиректорыныңорынбасары, 2022-2023 оқужылыныңбіріншіжартыжылдығындағыәдістемелікжұмыстыңаналитикалықесебіноқыды. Мектептіңғылыми-әдістемелікжұмысыжоспарнегізіндеқұрылады. Мектептіңәдістемелікжұмысынжоспарлаукезіндепедагогикалықұжыммектептідамытубағдарламасын, бастауышжалпы, негізгіжалпыжәне орта білімберудіңнегізгібілім беру бағдарламасынжүзегеасыруғаықпалеткенформалардытаңдауғатырысады. Мектептіңәдістемелікжұмысыныңрөліқазіргіжағдайдаоқыту мен тәрбиелеудіңжаңаәдістемелерін, тәсілдері мен нысандарынұтымдыжәнежеделпайдалануқажеттілігінебайланыстыайтарлықтайартыпкеледі.

Мектептемұғалімдердің 6 әдістемелікбірлестігіжұмысістейді. Әрбір МО мектептіңәдістемеліктақырыбыментығызбайланыстыөзініңәдістемеліктақырыбыменжұмысістейді.

 

2022-2023 оқужылыныңIжартыжылдығындаоқушылардың ой – өрісінкеңейтуге, өздерініңшығармашылықәлеуетінашуғамүмкіндікберетінтілдік цикл ӘБ, ЖМЦжәнедеңгейлікмұғалімдердіңпәндіконкүндіктеріөткізілді. Мектептіңәдістемелікжұмысжүйесіндегіашықсабақтармұғалімніңөзініңпедагогикалықтехнологиясынкөрсетуіретіндеқарастырылады, ондаоләртүрлімәселелердішешужолдарынкөрсетеді. ПәндіконкүндіктершеңберіндегімұғалімдержұмысыныңнәтижесіретіндеашықсабақтаркестесінәдістемелікбірлестіктердіңұсыныстарыбойыншаӘдістемелікКеңесқұрастырды. ӘБотырыстарындаөзін-өзітәрбиелеутақырыптарыбойыншапедагогтердіңсөзсөйлеуітәжірибеалмасуғажәнеолардыңкәсібиқұзыреттілігінарттыруғақызмететеді. Оқужылыныңбасындамектеппедагогтарынаттестаттаужәнебіліктілігінарттырубойыншажұмысжүргізілді. Әріптстерпедагогтардыаттестаттауданөткізуережелері мен шарттарыментанысты.Мектептің 4 педагогытестілеугежәнеаттестаттауғаөтінішберді. Үш педагог "Педагог – модератор" санатына, біреуі "Педагог – сарапшы" санатына, 2023 жылғымамырғаөтінішберді. Мектеппедагогтарыәртүрліконкурстарға, олимпиадаларғақатысаотырып, өзбіліктіліктерінарттырубойыншажұмысістейді (сөзсөйлеумәтініқосаберіледі).

 

Қаулы етті:

1. Мектеп мұғалімдерінің жұмыс тәжірибесін игеру, жалпылау және енгізу бойынша жұмысты мұқият және нақты жоспарлау.

2. Мектеп оқушыларын пәндік онкүндікке кеңінен тарту, сабақтастық бойынша жұмысты күшейту.

3. Әр түрлі іс-шараларды өткізу деңгейі туралы оқушылардың рейтингтік сауалнамаларын жүргізу.

4. Әр түрлі деңгейдегі семинарларда, конференцияларда педагогтердің жұмыс тәжірибесімен алмасу мүмкіндігін пайдалану бойынша жұмысты жалғастыру, әр түрлі деңгейдегі конкурстарға белсенді қатысу.

 

4.Тыңдадық: Малярчук Н.Г., директордың бастауыш буын ОТЖ жөніндегі орынбасары, қатысушыларды бірінші жартыжылдықтағы бастауыш мектептің оқу іс-әрекетін талдаумен таныстырды.Наталья Геннадьевна бастауыш сынып мұғалімдерінің жұмысын талдап, бірінші жартыжылдықтағы оқу іс-әрекетінің нәтижелерін ұсынды. Білім беру стандартын білім берудің бастауыш сатысының барлық оқушылары орындады. Салыстырмалы талдауда бірінші және екінші тоқсанның қорытындылары бойынша білім сапасының төмендеуі мен өсуі орын алған сыныптар анықталды.

 

сынып

2 тоқсанныңсоңында

өтежақсыоқитын

жақсыоқитын

орташаоқитын           

н/а

1тоқсанныңбілімсапасы

2тоқсанның білімсапасы

Салыстыру

2 а

19/10

4/3

6/4

9/3

 

47 %

53 %

+ 6 %

2 б

17/8

1/0

10/7

6/1

 

64 %

64 %

=

2 кл

36/18

5/3

16/11

15/4

 

56 %

58 %

+ 2 %

3 а

16/7

3/1

7/4

6/2

 

63 %

63 %

=

3 б

15/7

5/2

7/4

3/1

 

75 %

80 %

+ 5 %

3 в

7/2

-

2/1

5/1

 

14 %

28 %

+ 14 %

3 кл

38/16

8/3

16/9

14/4

 

59 %

63 %

+ 4 %

4 а

23/15

2/2

15/11

6/2

 

78 %

74 %

- 4 %

4 б

23/15

4/3

9/8

10/4

 

62 %

57 %

- 5 %

4 кл

46/30

6/5

24/19

16/6

 

70 %

65 %

- 5 %

 

1 – 4 кл

 

153/76

 

19/11

 

56/39

 

45/14

 

 

61,5 %

 

62,5 %

 

+ 1 %

 

Білім сапасы көрсеткішінің төмендеу себептері әдістемелік бірлестікте талқыланды.

4 - сыныптарда сапаның төмендеуінің себебі үлгерімі төмен екі баланың келуі болды. Нәтижесінде сынып жетекшілері мен пән мұғалімдеріне мотивациясы төмен оқушылармен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар берілді. Мұғалімдерге 3 тоқсанда, әсіресе ерекше педагогикалық тәсілді қажет ететін балалармен үлкен жұмыс қажет. Демалыста, ширек уақыт ішінде мұғалімдер оқушылармен жеке консультациялар өткізді, ата-аналарымен әңгімелесті, әлеуметтік қызметке көмек сұрады. Наталья Геннадьевна тек бірлескен жұмыс жақсы нәтиже бере алатынын атап өтті.

 

Нәтижесінде екінші тоқсанда 19 оқушы үздік бітірді – бұл 16 %, «4» және «5» - ке 56 оқушы бітірді-бұл 47 %, «үштікпен» 45 оқушы-37,5 %, аттестатталмаған оқушылар жоқ.

Сондай-ақ, білім сапасын ширек арттырған және жиынтық жұмыстардың қорытындысы бойынша жақсы нәтижелер берген педагогтардың үлкен жұмысы атап өтілді.

 

Қаулы етті:

1. Ақпарат назарға алынсын.

2. Білім сапасын арттыру, білім алушылардың білімін толықтыру, олқылықтарды жою бойынша жұмысты жалғастыру.

3. Бастауыш сынып мұғалімдері түрлі конкурстарға белсенді қатысуға, оқыту мен оқытуда жаңа тәсілдерді енгізу арқылы кәсіби шеберлікті арттыру бойынша жұмыс істеуге тиіс.

 

5.Тыңдадық: Байназарова С. Д., директордың ОТЖ  жөніндегі орынбасары

№ 4 жалпы білім беретін мектепте 1-11 сыныптардан бастап 386 оқушы оқиды, оның ішінде түзету дамыту білім алатын – екі сыныбы.

Білім алушыларды қорытынды аттестаттауға жіберу тәртібі Үлгілік қағидаларға сәйкес, ҚР және білім министрінің 2008.03.18 № 125 бұйрығына сәйкес енгізілген өзгерістермен. 2022 – 2023 оқу жылында жалпы орта білім беру курсы үшін 11 түлек бітіреді. Оның ішінде 9 түлек ҰБТ тапсыруға дайындалуда, бұл 82 % -. құрайды. Қазан айынан бастап қорытынды аттестаттауға дайындық бойынша консультациялар кестесі жасалды. Қорытынды аттестаттау бойынша түлектер төрт міндетті пәнді (орыс тілі, Қазақ тілі, математика, Қазақстан тарихы), біреуін таңдау бойынша (география) тапсырады.

Негізгі мектепті 35 оқушы бітіреді. Қорытынды аттестаттау бойынша 9-сынып оқушылары үш міндетті пәнді және бір таңдауы бойынша (география, биология) тапсырады. Қорытынды аттестаттауға дайындық бойынша бітіру сыныптарында ата-аналар жиналысы өткізілді, қорытынды аттестаттауды өткізу ережелерімен танысты.

2 тоқсанның басында - 385 оқушы, оның ішінде 199 қыз. -4/2 шығарылды. Келді -5 / 3. 2 тоқсанның соңында - 386 оқушы, оның ішінде 200 қыз. Мектептегі үлгерім деңгейі 100%, білім сапасы – 55% (56) құрады. Үздік оқушылар – 41(43), жақсы оқитын – 153. Үлгермегендер жоқ.

"Алтын белгі" аттестатына үміткерлер - 0, үздік аттестатқа үміткерлер-4 (Малярчук А., Майер У., Шмидт Е., Сафронова Д.), негізгі мектепті үздік бітіргені туралы аттестатқа үміткер – 1 (Куликова В.).

5 "Б" сыныбындағы орта буындағы білім сапасының ең жоғары көрсеткіші – 58% (63), үздік оқушылар - 0, 11 жақсы оқитын (сынып жетекшісі Белозерова Е. Н.).

 

6 - сыныптағы ең төменгі көрсеткіш білім сапасы 40% (42), 2%- ға төмендеді, 3 үздік оқушы, 5  жақсы оқитын (сынып жетекшісі Сергеева Н.А.); 5" В " түзету сыныбында білім сапасы 17% (34%),  17% - ға төмендеді, олар бір жақсы оқитын оқушыны жоғалтты, 6 оқушының ішнде

1 жақсы оқитын (сынып жетекшісі Г.С. Шаяхметова).

5" А " сыныбы: 6 үздік оқушы, 3 жақсы оқитын, білім сапасы – 45 (60%), 15% - ға төмендеді (сынып жетекшісі Дель Е.А.).

6" Б " сыныбы: 21 оқушының 6 үздік оқушысы, 6 жақсы оқитын, білім сапасы 57% (62%),білім сапасы 5% - ға төмендеді (сынып жетекшісі Родак А.Ю.);

7" А " сыныбы: білім сапасы 50% (65%), 15% - ғатөмендеді, 20 оқушының ішінен 10 жақсы оқитын (сынып жетекшісі Блялова К. К.);

7" Б " сыныбы-білім сапасы 41% (50%), құлдырау 9%, 3 үздік оқушы, 6 жақсы оқитын (сынып жетекшісі Мажникова И.К.);

 

            8 " А " сыныбы-білім сапасы 50% (38,46%), білім сапасын 11- ға көтерді, 54%, 13 жақсы оқитын (сынып жетекшісі Гончаров С. А.);

8" Б " сыныбы-білім сапасы 48% (38,46%), білім сапасын 9,54% - ға көтерді, 11 жақсы оқитын (сынып жетекшісі Марценюк В.Н.).

9 " А " сыныбы-білім сапасы 56 (59%), 3%- ға төмендеді, 10 жақсы оқитын (сынып жетекшісі Сейвальд О.В.);

9" Б " сыныбы-білім сапасы 47 (28%), білім сапасын 19% - ға көтерді, 1 үздік оқушы, 7 жақсы оқитын (сынып жетекшісі Келденова А.С.);

10-сыныпта 88%, үздік оқушылар 3, жақсы оқитын 4 (сынып жетекшісі Шевченко М.В.), 11-сыныпта білім сапасы 82%, 9 жақсы оқитын (сынып жетекшісі Фомина О.А.).

Екінші кезең бойынша 214 оқушы, оның ішінде 20(19) үздік оқушы, 83 (88) жақсы оқитын, білім сапасы 48,13% (50%).

Үшінші кезеңде білім сапасы 84%, 3 үздік оқушы, 13 жақсы оқитын.

 

Пәндер бойынша білім сапасы 5-11 сыныптар:

 

 

Қазақ тілі – 61 (60)

Орыс тілі – 64 (59)

Орыс әдебиеті-77 (66)

Ағылшын тілі – 72 (63)

Қазақстан Тарихы – 70 (65)

Математика – 57 (58,6)

Геометрия-61 (57)

Химия – 72 (67,45)

Физика – 69 (58)

География-79 (70)

Биология-84,74 (69)

Информатика-70 (82)

Жаратылыстану – 89 (77)

Алгебра -58 (57,8)

Дүниежүзілік тарих-70

Құқық негіздері-100

 

 

Сыныптар бойынша білім сапасы:

 

сынып

оқушылар саны

қыздар

ұлдар

өтежақсыоқитын

жақсыоқитын

орташаоқитын

білімсапасы

1 сыныптар

33

12

21

 

 

 

 

2 сыныптар

36

18

18

5

16

15

63

3 сыныптар

38

16

22

8

16

14

65

4сыныптар

46

30

16

5

25

16

65

1-4сыныптар

153

76

77

18

57

45

63

5 сыныптар

45

27

18

6

15

24

47

6 сыныптар

41

19

22

9

11

21

49

7 сыныптар

42

23

19

3

16

23

45

8 сыныптар

51

20

31

1

24

26

49

9 сыныптар

35

22

13

1

14

20

43

5- 9 сыныптар

214

111

103

20

80

114

48

10  сынып

8

5

3

3

4

1

88

11  сынып

11

8

3

0

9

2

82

10-11сыныптар

19

13

6

3

13

3

84

Барлығы

386

200

186

41

153

159

55 (56)

 

Пән мұғалімдерінің пәндері бойынша 2 тоқсандағы білім сапасы

 

ТАӘ

Пән

білімсапасы ( % )

үлгерімі (%)

1

Марценюк В.Н.

География

79

100

2

Байназарова С. Д.  

Қазақ тілі

75

100

3

Блялова С. Д.

Орыс тілі

70

100

 

 

Орысәдебиеті

75

100

4

Смагулова Г.Р.

Қазақтілі

62

100

5

Гутовская Е.Д.

Биология

100

100

 

 

Химия

72

100

 

 

Жаратылыстану

94,44

100

6

Камешев Е.К.

ҚазақстанТарихы

68

100

 

 

Дүниежүзіліктарих

43

100

7

Муса М.

Қазақтілі

54

100

8

Казаченко А.В.

ҚазақстанТарихы

78,46

100

 

 

Дүниежүзіліктарих

82

100

 

 

адамқоғамқұқық

100

100

9

Репрынцев К.В.

Физика

74

100

 

 

Информатика

67

100

10

Репрынцева Н.В.

Алгебра

52

100

 

 

Геометрия

52

100

 

 

Математика

56

100

11

Сейвальд О.В.

Биология

83

100

 

 

Жаратылыстану

80

100

12

Кельденова А.С.

Ағылшынтілі

70

100

13

Суховеева И.В.

Орыстілі

56

100

 

 

Орыс әдебиеті

72

100

14

Умурзакова А.А.

Қазақтілі

63

100

15

Фомина О.А.

Информатика

91

100

 

 

Алгебра

55

100

   

Геометрия

58

100

 

 

Математика

64

100

16

Родак А.Ю.

Ағылшын тілі

73

100

17

Мимбаева С.Е.

Дүниежүзіліктарих

82

100

 

 

Құқықнегіздері

100

100

18

Шаяхметова Г.С.

Информатика

83,33

100

19

Мажникова И.К.

Дүниежүзіліктарих

62

100

 

Мұғалімнің іс-әрекетінің басты мәні-әр оқушыға сәттілік жағдайын жасау. Оқытудағы жетістік-жасөспірімнің ішкі күштерінің жалғыз көзі, ол тақырыпты зерттеудегі қиындықтарды жеңу үшін қуат береді. Оқушының жетістігін жетістікке жетудің қуанышын сезінетін мұғалім жасай алады. Мұғалім үлгерімі төмен оқушыға топ алдында сөйлеуі керек тапсырманы дайындауға көмектесе алады.

Осылайша, 2022-2023 оқу жылының екінші тоқсанындағы мектептің оқу жұмысын талдау келесі мәселелерді оқшаулауға мүмкіндік берді:

 

1. ШМО нәтижелерін талқылау және білім беру сапасын арттыру жолдарын белгілеу;

2. Шығармашыл дарынды балалармен жұмысты жалғастыру және олардың шеберлігін жетілдіру үшін жағдай жасау;

3. Педагогикалық шеберлікті игеру, жалпылау және практикаға енгізу жөніндегі жұмысты жетілдіру;

 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, келесі ұсыныстар орынды болады:

1. Мектеп мұғалімдерінің жұмыс тәжірибесін игеру, жинақтау және енгізу бойынша жұмысты жалғастыру.

2. Әр түрлі іс-шараларды өткізу деңгейі туралы оқушылардың рейтингтік сауалнамаларын жүргізу.

3. Әр түрлі деңгейдегі семинарларда, конференцияларда педагогтердің жұмыс тәжірибесімен алмасу мүмкіндігін пайдалану бойынша жұмысты жалғастыру, әр түрлі деңгейдегі конкурстарға белсенді қатысу.

 

6.Тыңдадық: Алауханова Г.М., мектеп психологы, ұжымды 2022 – 2023 оқу жылының бірінші жартыжылдығындағы Талдамалық есебімен таныстырды, онда білім алушыларды табысты оқыту , дамыту, әлеуметтендіру үшін жағдай жасауға бағытталған психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді жүйелі ұйымдастыру туралы айтты. (сөйлеу мәтіні қоса беріледі)

 

Қаулы етті:

1. Ақпарат назарға алынсын;

2. Мектеп психологтарына психологиялық қолдау көрсетуде оқушылармен жұмысты жалғастыру;

3. Сынып жетекшілері мектеп психологымен тығыз байланыста жұмыс істейді;

4. Пән мұғалімдері төмен балл жинаған пәндерге қызығушылықты арттырып, сабақтарда сараланған тәсілді қолданады.

 

7.Тыңдадық: Жижикина Л.А., директордың ҒМЖ жөніндегі орынбасары, ұжымды аудандық турға қатысатын мектеп пәндік олимпиадасының қорытындыларымен және оқушылармен таныстырды.

 Оқушыларды белсенді танымдық іс-әрекетке тартудың тиімді құралдарының бірі пәндік олимпиада болып табылады. Сыныптан тыс жұмыстың бұл түрінің құндылығы дарынды және талантты оқушыларды анықтап қана қоймай, сонымен қатар ілімнің оң мотивациясын қалыптастыруда. 23 қарашада "Ақкөл қаласының №4 жалпы білім беретін мектебі" КММ пәндік олимпиаданың мектеп туры өтті. (сөйлеумәтіні қоса беріледі).

 

Өткізу мақсаттары:

* Оқушылардың мектеп бағдарламасының пәндеріне деген қызығушылығын дамыту;

* қосымша ақпарат алу үшін оқушылардың жаңа фактілер мен құбылыстармен танысу үшін әртүрлі дереккөздерге, сөздіктерге, анықтамалық әдебиеттерге өз бетінше жүгінуге деген ұмтылысын қалыптастыру.

Олимпиадаға мектептің орыс тілі, ағылшын тілі, Қазақ тілі, география, Қазақстан тарихы, физика, информатика, математика пәндерінен 54 оқушы қатысты.

Оқушылар пәндер бойынша білімдерін көрсетті, білімдерін көрсету үшін бірнеше пәндер бойынша қатысты.

Пәндік олимпиаданың аудандық турына ең көп балл жинаған оқушылар өтті.

 

Біздің мектепті аудандық турда 9-11 сынып оқушылары ұсынады:

Фатхиев Сұлтан (9 сынып) ағылшын тілі, жетекшісі Келденова А.С.,

Шмидт Екатерина (11 сынып) ағылшын тілі, жетекшісі Келденова А.С.,

Малярчук Анастасия (11 сынып) география, жетекшісі Марценюк В.Н.,

Рогоза Ксения (9 сынып) география, жетекшісі Марценюк В.Н.,

Нұртазинов Эрик (11 сынып) Орыс тілі мен әдебиеті, жетекшісі Блялова С.Д.,

Мусина Диана (11 сынып) Қазақстан тарихы, жетекшісі Камешев Е.К.,

Белозерова Вероника (9 сынып) биология, жетекшісі Сейвальд О.В.,

Краснянский Егор (9 сынып) қазақ тілі, жетекшісі Өмірзақова А.А.,

Дель Милена (10 сынып) Орыс тілі мен әдебиеті, жетекшісі Суховеева И.В.

 

Қаулы етті:

1. Пән мұғалімдері әртүрлі жұмыс түрлерін қолданады.

2. Қосымша сабақтарда олимпиадалық деңгейдегі тапсырмалар арқылы олимпиадаларға дайындық бойынша жүйелі жұмыс жүргізу.

3. Пән мұғалімдері мектеп олимпиадасының жеңімпаздарын аудандық турға қатысуға дайындасын.

 

8.Тыңдадық:Фомина О.А., "НОУ"оқушылар ғылыми қоғамының жетекшісі, педагогикалық ұжымды "Зерде"1-7 сынып оқушыларының зерттеу жұмыстары мен шығармашылық жобаларының республикалық конкурсын өткізу туралы Ережемен таныстырды.

Оқушылардың зерттеу жұмыстарының "Зерде" байқауы біздің мектепте үшінші тоқсанда өтеді. Конкурсқа жас зерттеушілер - 2-7 сынып оқушылары жеке және командада (2 қатысушыдан аспайтын) ғылыми жобалар мен шығармашылық жұмыстарды (бұдан әрі-конкурстық жұмыстар) ұсынатын қатысады.

Байқау 4 кезеңде өткізіледі:

 кезең — мектеп, білім беру ұйымдарында өткізіледі.

II кезең — өңірлік, аудандық (қалалық) білім бөлімдері өткізеді;

Ш кезеңі — облыстық, облыстық ББ өткізеді;

ІV кезең — республикалық - "Дарын" ғылыми-практикалық орталығы өткізеді.

 

Қаулы етті:

1. Пән мұғалімдері жұмыстың әртүрлі формаларын қолданады.

2. Қосымша сабақтарда Олимпиадалық деңгейдегі тапсырмалар және 1-7 сынып оқушыларының "Зерде" зерттеу жұмыстары мен шығармашылық жобалар конкурсы арқылы олимпиадаларға дайындық бойынша жүйелі жұмыс жүргізу;

Сынып жетекшілеріне сынып оқушыларының белсенділік саны бойынша олимпиадалардың мектеп турына қатысуын талдау, нәтижелері бойынша оқушылар олимпиадасының мектеп турының қорытындысын ата-аналарына жеткізу.

 

9.Тыңдадық:Байназарова С.Д., директордың ОВР жөніндегі орынбасары, 2022-2023 оқу жылының екінші жартыжылдығында педагогтердің күнтізбелік – тақырыптық жоспарлауы бекіту үшін әр пәнге түсіндірме жазбасы бар баспа нұсқасында ұсынылсын. Күнтізбелік-тақырыптық жоспарлауды электронды нұсқада "Кунделик" және "Онлайн – мектеп"платформаларында жариялау.

 

Қаулы етті:

1. Ақпаратты назарға алыңыз.

2. 2022 – 2023 оқу жылының екінші жартыжылдығына түсіндірме жазбамен күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау уақтылы бекітілсін.

3. Күнтізбелік-тақырыптық жоспарлауды электронды нұсқада "Кунделик" және Онлайн - мектеп платформаларында жариялау".

 

10.Тыңдадық:Найман Н. А., директордың инклюзивті білім беру жөніндегі орынбасары, инклюзивті білім беру сыныптарындағы сыныптық-жалпылама бақылау нәтижелерін оқыды.

 05.12 бастап. 7.12 бойынша. ҚЖМ шеңберінде 3 "В" және 5 "В" сыныптарда сыныптық – жалпылама бақылау жүргізілді. Осы мақсатта келесі жұмыстар жүргізілді:

1. Математика, Қазақстан тарихы, Орыс тілі пәндері бойынша сабақтарға қатысу.

2. Оқушылардың білім, білік, дағдылары тексерілді.

3. Оқушылардың жұмыс дәптерлері тексерілді.

 

Бақылаулар көрсеткендей, мұғалімдер мейірімді атмосфера жасайды, оқушылардың белсенділігі проблемалық сұрақтардан өтіп, қолданбалы сипаттағы тапсырмаларды қосады. Мұғалімдер үлестірме материалды, акт көрінісін пайдаланады. Материалды ұсыну қарқыны оқушылардың осы санатына сәйкес келеді. Инклюзия сыныптарының мұғалімдері үй тапсырмасының мөлшерлеу нормаларын сақтайды, сонымен бірге оған түсініктеме береді.

 

Қаулы етті:

1. Инклюзивті білім беру сыныптарында оқыту деңгейін арттыру үшін оқытудың тиімді әдістері мен әдістерін қолдану және пайдалану, зерттелген материалды қайталау және жалпылау бойынша жүйелі жұмыс жүргізу.

2. Танымдық іс-әрекеттің дамуына ықпал ететін тапсырмаларды жиі қолдану.

 

11.Тыңдадық:Байназарова С.Д., директордың ОВР жөніндегі орынбасары.

 2022-2023 оқу жылына арналған мектепішілік бақылау жоспары-кестесіне және электрондық журналдарды ресімдеу бойынша бірыңғай талаптардың сақталуын және жүргізілуін тексеру жөніндегі жоспар-тапсырмаға сәйкес 0-11 сынып журналдары тексерілді.

 Тексеру жүргізу кезінде формативті баға қоюдың объективтілігі; екінші тоқсанда мемлекеттік оқу бағдарламаларының орындалуы бақыланды.

 07.11.2022 ж. бастап 30.12.2022 ж. дейін электрон жорнал  жүргізу статистикасына мониторинг жүргізе отырып, мынадай ескерту анықталды:

үй тапсырмасын уақтылы беру бағанында А.С. Келденова 97,55%, С.Е. Мимбаева – 98,15%, Н. Г. Малярчук – 99,35%, Муса М. – 96,64%, Н. В. Репрынцева – 99,39%, А.Ю. Родак – 97,51%, О.В. Сейвальд – 98,63%, В.А. Сидорук– 99,29%, А.А. Өмірзақова– 98,57%, М. В. Шевченко– 98,02%.

Екінші тоқсандағы кунделик туралы есеп келесі нәтижелерді көрсетті: үй тапсырмасын уақтылы беру 99,4%, журналды уақтылы жүргізу 100%.

 

Қаулы етті:

1. "Кунделик" электронды журналын уақтылы толтыру.

2. Пән мұғалімдерге ескертулерді назарға алу.

 

12.Тыңдадық:Байназарова С.Д., директордың ОВР жөніндегі орынбасары,  2022 жылдың желтоқсан айында ҚЖМ шеңберінде 7 сыныптарда сынып жетекшілерінің сынып ұжымын ұйымдастыру, пәндерді оқыту, негізгі пәндер бойынша оқушылардың дайындық деңгейін зерделеу мақсатында сыныптық-жалпылама бақылау жүргізілді.

 

ТЕКСЕРУ МАҚСАТЫ: 7-сыныпта білім беру процесінің жай-күйі туралы ақпарат алу, Оқу-тәрбие жұмысының кешенін, оқу пәндерін оқыту деңгейін зерделеу.

 

7-сыныптарда 42 оқушы оқиды, оның ішінде 19 ұл және 23 қыз.

Сыныптық-жалпылама бақылауды жүзеге асыру үшін келесі жұмыстар жүргізілді:

1. 7-сыныптарда жұмыс істейтін мұғалімдермен сыныптық-жалпылама бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру бойынша нұсқаулық кеңес;

2. Орыс әдебиеті, геометрия, ағылшын тілі, тарих, география, биология сабақтарына қатысып, талданды;

3. Математика және орыс тілі, химия, биология, география, тарих, алгебра және геометрия бойынша жұмыс дәптерлерін тексеру;

4. Үй тапсырмасының дозасын бақылау.

 

Тексеру кезінде келесі сұрақтарға назар аударылды:

 сабақты ұйымдастыру;

 оқушылардың белсенділігін ынталандыратын әртүрлі әдістемелік әдістерді қолдану;

 үй тапсырмасын түсіндіру және оны тексеру үшін сабаққа уақыт бөлу;

 оқытудағы тұлғаға бағдарланған тәсіл;

 заманауи білім беру технологияларын қолдануға қатысу;

 оқушылардың үй тапсырмасын орындау сапасы.

 сабақтағы тәртіптің жағдайы;

 

1 тоқсандағы 7-сыныптардағы білім алушылардың сапасы мен үлгерімі:

Сыныптың жалпы орташа балы:3,79

Пәндер бойынша жалпы % білім сапасы: 73

Пәндер бойынша жалпы СОУ ( % ): 58,6

Сынып үлгерімінің жалпы%: 100

Жалпы % сынып білімінің сапасы: 65

 

7-а сынып

Алгебра

Биология

География

Геометрия

Ағылшын тілі

 

Қазақстан тарихы

 

Қазақ тілі

 

Орыс әдебиет

 

Орыс тілі

Физика

Пәнбойыншаорташа балл

3,7

3,75

3,75

3,7

3,9

4

3,75

3,8

3,8

3,75

% пәнбойыншабілімсапасы

65

70

75

65

75

85

70

75

75

75

Сыныптың жалпы орташа балы: 3,78

Пәндер бойынша жалпы % білім сапасы: 60

Пәндер бойынша жалпы СОУ ( % ): 59,6

Сынып үлгерімінің жалпы%: 100

Жалпы % сынып білімінің сапасы: 50

 

7-б сынып

Алгебра

Биология

География

Геометрия

Ағылшын тілі

 

Қазақстан тарихы

 

Қазақ тілі

 

Орыс әдебиет

 

Орыс тілі

Физика

Пәнбойыншаорташа балл

3,73

3,86

3,68

3,59

3,91

3,77

3,59

3,91

4,09

3,64

% пәнбойыншабілімсапасы

54,55

68,18

54,55

50

68,18

54,55

50

68,18

77,27

54,55

 

7-сыныптарда тәжірибелі мұғалімдер, өз саласының мамандары жұмыс істейді.

 7-сыныптарда жұмыс істейтін мұғалімдердің көпшілігі жақсы теориялық дайындыққа ие, сабақта оқушыларды жұмысқа орналастыратын мейірімді атмосфера жасайды.

Сабақтың нақты басталуы барлық мұғалімдерге тән. Пән мұғалімдерінің көпшілігі сабақтың мақсаттары мен міндеттерін нақты анықтайды, Оқу материалы сауатты, қол жетімді, жүзеге асырылады, жаңа материалдың бұрын өткенмен байланысы, сабақтың барлық кезеңдері ойластырылған, үй тапсырмалары түсіндіріледі.

Сабақтардың нақты құрылымы көрінеді, сабақтар өте жоғары әдістемелік деңгейде өтеді. Барлық дерлік мұғалімдер Әмбебап оқу әрекеттері қалыптастыру бойынша жұмыс жүргізеді: басты нәрсені бөліп көрсету, салыстыру, қойылған сұрақтарға толық жауап беру, семантикалық оқу, айтылғандарды талдау, өз бетінше қорытынды жасай білу.

Сауалнама жүргізу және бекіту кезінде мұғалімдер оқушылардан нақты тұжырымдарды талап етеді. Сабақтар оңтайлы қарқынмен өтеді.

Бұл сыныптарда жұмыс істейтін көптеген мұғалімдер шығармашылық үй тапсырмаларын бермейді (міндетті емес), ақпаратты графикалық түрде жазуға үйретеді.

Негізінен сабақтардың көпшілігі дәстүрлі схема бойынша өткізіледі. Кейбір оқытушылар заманауи білім беру технологияларын сәтті қолданғанымен: материалды проблемалық зерттеу, семинарлар, топтық жұмыс элементтері (география, биология сабақтарында); орыс тілі, әдебиет, Математика сабақтарында жүйелі түрде жұпта жұмыс жүргізіледі.

Биология сабақтарында көрнекілік тиімді қолданылады (мұғалім Сейвальд О.В.), оқушылар эксперименттер, зерттеулер жүргізеді.

Сапар барысында педагогикада белгілі сынып сипаттамаларына ерекше назар аударылды: сыныптың оқу материалын қабылдау деңгейі, сабақтағы оқушылардың белсенділігі. Сыныптың оқу материалын қабылдау деңгейі қанағаттанарлық (егер олардың сабақтағы мінез-құлқының сыртқы белгілері бойынша бағаланса):мұғалімнің барлық талаптарын барлық оқушылар орындай бермейді, барлық оқушылар мұғалімді тыңдамайды, материалды түсіндіру кезінде барлық оқушылар дәптерлерге жазбалар жасайды, бірақ кейбіреулері басқалардың назарын аударады және алаңдатады (Сериков, Лазарчук, Сырцев, Дремин, Бархоленко.)

Оқу процесінің тиімділігін анықтайтын тағы бір көрсеткіш бар. Бұл сыныптың белсенділік деңгейі. Бұл көрсеткіш бойынша 7-сыныптарда проблема жоқ, өйткені барлық сабақтарда белсенділік деңгейі жақсы. Мұғалімдер оқушыларды қызықты сұрақтармен, тапсырмалармен, проблемалық жағдайлармен жандандыруға тырысты. Барлық оқушылар емес, бірақ көпшілігі мұғалімнің оларды сабақ материалына тартуға деген ұмтылысына, ұмтылысына көнеді. Осылайша, сабақтағы оқушылардың белсенділік деңгейі, ең алдымен, мұғалімге байланысты деген қорытындыға келеді.

Алайда тексеру барысында кейбір кемшіліктер атап өтілді:

1. Қатысқан барлық сабақтарда оқушылармен жұмысты ұйымдастырудың маңызды талабы – оқу процесін саралау және даралау жүзеге асырылған жоқ.

2. Оқушылардың өзіндік жұмысына, оқулықпен сабақта өзіндік жұмысына жеткілікті көңіл бөлінбейді. Техника бұған 10-15 минут бөлуді ұсынады.

4. Сабақ барысында жұмыс формаларының монотондылығы.

5. Заманауи білім беру технологияларын жекелеген мұғалімдер жүйеде емес, әр жағдайда бөлшектеп қолданады.

6. Жұмыстың фронтальды формаларының, репродуктивті тапсырмалардың басым болуы, материалды дайын түрде беру, өзіндік жұмыстың төмен үлесі, қызметтің біртектілігі.

 

Қаулы етті:

Пән мұғалімдеріне:

1. Білім сапасын арттыру жөніндегі шаралар жүйесін, білім алушылардың пәндік тапшылығын жою жөніндегі түзету бағдарламасын әзірлеу.

2. Материалды беру әдістерін әртараптандыру, қиындықтарға тап болған оқушылармен жеке сабақтар мен кеңестер енгізу.

 

13.Тыңдадық: Жижикина Л.А. директордың ҒМЖ жөніндегі орынбасары,  Деңгейлік мұғалімдердің онкүндігін өткізу туралы есеп берді.

 Әдістемелік жұмыс жоспарына сәйкес 28 қараша мен 9 желтоқсан аралығында мектепте деңгейлік мұғалімдердің ӘБ онкүндігі өтті.

Тақырыбы: педагогикалық практикаға 7 модуль идеясын енгізу арқылы оқушылардың оқу уәждемесінің деңгейін арттыру.

Мақсаты: 7 модульдің идеяларын тарату, Оқу процесінде қолдану тәжірибесімен алмасу.

Онкүндік аясында сабақтың негізгі түрлері қарастырылды. Мұғалімдер іс жүзінде заманауи сабақтар мен сыныптан тыс іс-шараларды өткізудің әртүрлі формаларымен танысты.

 

Онкүндік оқушыларға өздерінің шығармашылық әлеуетін ашуға мүмкіндік берді. Барлық мұғалімдер жақсы ұйымдастырушылық қабілеттерін көрсетті, шығармашылық атмосфера құрды. Оқушылар пәндер бойынша жақсы білімдерін, әртүрлі жағдайларда білімді қолдана білуін, өзара көмек көрсетуді, қиын мәселелерді ерекше шешуді көрсетті.

Онкүндіктің соңында ӘБ отырысы өткізіліп, қорытындылары шығарылды. Мұғалімдерге сабақтарды өткізудің әртүрлі формаларын өз қызметіне белсенді түрде енгізу, содан кейін сабақ тапсырмаларына критерийлер мен дескрипторларды әзірлеу мен құрастыруды жетілдіру қажет деген қорытындылар жасалды.

 

Қаулы етті:

1. Жеті модуль идеясын тарату бойынша жұмысты жалғастыру.

2. Мектеп мұғалімдерін педагогикалық практикаға енгізу үшін тәжірибе алмасу.

 

14.Тыңдадық:Мажникова И.К., директордың ТЖ жөніндегі қысқы демалыста оқушыларды жұмыспен қамтуды ұйымдастыру жөніндегі орынбасары қысқы демалыс кезеңінде жұмыс жоспары бойынша, онда әр сынып жетекшісі сынып ұжымымен іс-шара өткізуі керек.

Қысқы демалысты ұйымдастырудың мақсаты баланың денсаулығын нығайтуға, бос уақытын ұтымды пайдалануға деген қажеттілігін қалыптастыру үшін жағдай жасау болды,

Сынып жетекшілері мен мектеп әкімшілігінің міндеті кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында оқушылардың бос уақытын нәтижелі ұйымдастыру. Қысқы демалыс кезінде отбасылардағы балалар тиісті назар мен бақылаусыз қалады. Жаңа жылдық мерекелер ата-аналарды әртүрлі қиындықтарға душар етеді. Бір күн бұрын сынып жетекшілерінің жоспарланған іс-шараларына негізделген жоспар құрылды. Қысқы демалыс кезінде спорттық іс-шаралар, шаңғы жарыстары, оқушылар арасында жарыстар, сондай-ақ сурет байқаулары, челлендждер, қалалық алаңға жорықтар өткізілді.

Сынып жетекшілері оқушылардың танымдық қызығушылығын дамытуға ықпал ететін түрлі спорттық-ойын-сауық іс-шараларын өткізді. Сонымен қатар оқушылардың физикалық дамуы мен денсаулығын нығайтуға ықпал етті. Сондай-ақ, викториналар өткізілді, Виртуалды көрмелерге, Қазақстан мен шет елдердің мұражайларына бару ұйымдастырылды.

 

Қаулы етті:

1. Ақпаратты назарға алыңыз.

2. Сынып жетекшілері демалысқа арналған іс-шараларды дайындауға және өткізуге жауапкершілікпен қарайды. Орындалған жұмыс туралы ақпаратты уақтылы ұсыну.

3. Демалыс уақытында оқушыларды ашық ауада іс-шаралар өткізуге шақыра отырып, іс-шаралар өткізу көбірек болады.

 Педагогикалық кеңестің төрайымы:                                 Г.Сейітова

Хатшы:                                                                               Р. Айгозинова

Жаңартылған күні: 01.02.2023 21:11
Құрылған күні: 01.02.2023 21:11

Текст