"Акмола облысы білім басқармасының Ақкөл қаласының №4 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдык мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №4 города Акколь отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области"

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

2020-2021 оқу жылына арналған Мектеп кітапханасының жұмыс жоспары

Кітапхана мақсаты

• оқытушылар мен студенттерге кітапханалық-библиографиялық және ақпараттық қызмет көрсету арқылы оқу процесін қамтамасыз ету;

• студенттердің ақпараттық мәдениеті мен ақпараттық сауаттылық дағдыларын дамыту; дәстүрлі жетілдіру және жаңа технологияларды меңгеру;

• оқырмандарға қызмет көрсету;

• қорды ұйымдастыру және сақтау;

• қорды сатып алу;

• ақпараттық - библиографиялық және бұқаралық жұмыс;

• кітапханашыныңбіліктілігінарттыру.

Кітапхананыңнегізгіміндеттері

кітапханалық ақпараттық-библиографиялық қызмет арқылы мектептің оқу процесін және оқушылар мен мұғалімдердің өзін-өзі тәрбиелеуін ілгерілету;

• балаларда ақпараттық мәдениетті және оқу мәдениетін қалыптастыру;

• жекежәнебұқаралықкітапханажұмысыныңдәстүрліжәнедәстүрліеместүрлерінжетілдіру, соныңішінде интернет-ресурстардыпайдалану;

 

 

 

Жұмыстыңмазмұны

Көлем өлшем бірлік

Уақытнормалары

Орындау мерзімі

Жоспарланған 2020– 2021

Орындалды

2019- 2020

Жұмыс

көлемі

Жұмыс көлемі

1

Бірыңғайтіркеунөмірібойыншаоқырмандар саны

оқырман

жыл

   
 

1 – 4 сынып оқушылары

оқырман

жыл

   
 

 5 – 8 сынып оқушылары

оқырман

жыл

   
 

9 – 11 сынып оқушылары

оқырман

жыл

   
 

мұғалім , басқалар

оқырман

жыл

   
 

Келушілер саны

келуші

жыл

   
 

Кітапберу

экз.

жыл

   
 

Оқылым

бір р

жылына

   
 

Қаралым

бір р

жылына

   
 

Оқырмандар келімі

бір р

жылына

   
 

 Кітаппен қамтамасыз ету

бір р

жылына

   

2

 

Кітапкөлемі

қоры 01.09.2018 ж

экз.

жылына

   

 

  Көркем., салалық және т.б әдебиет

экз.

жылына

   

 

оқу әдебиеттері

экз.

жылына

   

 

Қор жоспары

экз.

жылына

   

 

Қор жоспарын тексеру

бір р

жылына

   

 

Қорды тексеру (фронтальды)

 

жыл

   

 

Кітапхананың жалпы көлемі

метр

     

 

Оқузалындағыорындықтар саны

орын

     

Кітапхананыңнегізгіфункциялары

 • Тәрбиелік - мектептің тұжырымдамасы мен оқу бағдарламасында көрсетілген білім беру мақсаттарын қолдау және қамтамасыз ету.
 • Ақпараттық - ақпаратты түріне, форматына, тасымалдағышына қарамастан пайдалану мүмкіндігін беру.
 • Мәдени - студенттердің эмоционалды дамуына ықпал ететін мәдени және әлеуметтік сананы тәрбиелейтін іс-шараларды ұйымдастыру.

Кітапханақорыменжұмыс

 • қордың құрамын зерттеу және оның қолданылуын талдау;
 • мектептің білім беру бағдарламасына сәйкес қорды (мерзімді басылымдарды қоса алғанда) сатып алу;
 • мерзімді басылымдарға жазылуды тіркеу, жеткізілімді бақылау;
 • жаңа сатып алуларды қабылдау, жүйелеу, техникалық өңдеу және тіркеу;
 • кітапхана қорын есепке алу;
 • қайырымдылықты алу, есепке алу және өңдеу;
 • ескі, ескірген және пайдаланылмаған кітаптарды анықтау және есептен шығару;
 • қорды КБК сәйкес орналастыру;
 • қордың дизайны (сөре, хат бөлгіштер) дизайн эстетикасы;
 • қорды орналастырудың дұрыстығын тексеру;
 • кітапхана оқырмандары үшін кітаптарға еркін қол жетімділікті қамтамасыз ету;
 • қордысақтаубойыншажұмыс:
 •  «Сізқалайоқулықжасайсыз» оқулықтарыныңжағдайынтексерубойыншарейдтержүргізу;
 • Кітапханаактивінтартаотырып, басылымдардыкішігірімжөндеубойыншажұмыстардыұйымдастыру, «LiveBook» операциясы;
 • Шығарылғанбасылымдардыңкітапханағауақтылықайтарылуынажүйелібақылаужүргізу;
 • Белгіленгентәртіппеноқырмандаркелтіргензияндыөтеужөніндегішаралардықамтамасызету.

    Жекеқызметмақсаттары:

 • оқутақырыбынанықтауғакөмектесу,
 • нақтыкітаптардытаңдау,
 • сұраныстардыорындау,
 • әдебиеттердііздеугекөмектесу,
 • ақпараткөздеріментаныстыру.
 • Жаңаоқырмандардықайтатіркеужәнетіркеу
 • Кітапханадағытәртіпережелері, кітапоқумәдениетітуралыжаңаданжазылғаноқырмандарменәңгімелесу
 • Кітапқа, оқулыққажәнебасқаақпараттасымалдаушығакелтірілгензиянүшінжауапкершіліктуралыәңгімелер
 • реферат, баяндамажәнет.б. жазуүшінәдебиеттердітаңдау.
 • Оқығандарыңызтуралыжекеәңгімелержүргізу
 • оқушыныңоқудың даму деңгейін, оныңоқылғанкітаптытүсінгендігінанықтау;
 • оқырманның осы шығарма мен оның авторы туралыпікірінанықтау;
 • оқырманныңталғамы мен қалауынашу (оқылғанкітаптыталқылаумысалында);
 • әлеуметтікжүргізумұғалімдерарасында «Мектепкітапханасыныңжұмысына не сәйкескелмейді?» сауалнамасы;
 • 5-9 сыныпоқушыларына «Мен не оқығанды ​​ұнатамын?» Сұраққою;
 • мерейтойлар мен ұмытылмасдаталарғаарналғантақырыптықкөрмелер;
 • оқуғадегенқызығушылықтыояту;әдебижәнешығармашылықойындар, әңгімелер, шолулар, кроссвордтар, кітапкейіпкерлеріменқызықтысаяхаттар;
 • интеллектуалдыойындар, викториналар, конференциялар;
 • кітапханағакелудібақылау.

·Кітап тапсырмағандардыанықтауүшіноқырманформаларынқарау. Қараунәтижелерінсыныпжетекшілерінежеткізу.

·Көрнекіжарнама (кітапханаөткізетінкөрмелер мен іс-шаралартуралыақпараттықхабарландырулар).

·«Кітапханаданжаңалықтар» аттымектепресурсынаайдаренгізу.

Тәрбиежұмысы

 • студенттердің кітапхананың тәуелсіз пайдаланушысы ретінде дағдыларын дамыту: оқырмандарды табылған материалды іздеуге, таңдауға және сыни тұрғыдан бағалауға үйрету
 • мәдени мұра, жеке және бұқаралық жұмыс формалары мен әдістері арқылы студенттердің жеке тұлға болып қалыптасуына ықпал ету.

Жұмыстыңнегізгібағыттары

Оқузалындаоқырмандарғақызметету: оқытушылар, оқушылар

Үнемі

Оқырмандардықызықтыру

Үнемі

Оқырмандардықайтатіркеу

Жылына бір рет

Жаңаданжазылғаноқырмандарменкітапоқумәдениетітуралыәңгімелержүргізу, кітапқанемесеоқулыққакелтірілгензиянүшінжауапкершіліктуралытүсіндірмеәңгімелержүргізу

Жыл бойына

Әңгімелесу - оқығандарытуралы ой қозғау

Үнемі

 

Іс-шара атауы

Кіммен өткізіледі

 

Қыркүйек

«Кітаптар мемлекеті» онлайн-көрмесі

1-11 сыныптар

ЖұбанМолдағалиевтің 100 жылдығынаарналған «Мен қазақпын» видеосынкөру

8-11 сыныптар

А.И. Куприннің 150 жылдықмерейтойынаарналған «Өмірдісүюкерек» виртуалдыкөрмесі.

7-10сыныптар

«Семейная» викторинасы

2 сыныптар

Қазан

«Сергей Есенин. Халықжадындасақталғанақын» виртуалдыкөрмесі

10-11сыныптар

Руханикелісімкүнінеарналғанбейнефильмқарау

5-11 сыныптар

И.Буниннің 150 жылдығынаарналған «Классиканың алтын беттері» кітапкөрмесінешолу жасау

5-11 сыныптар

«Кімкім?» ӘдебивикторинасыД.Родаридіңеңбектеріненегізделген

3 сынып

Қараша

«Шоқан - мәңгіөшпесжарықжұлдыз»кітап көрмесі

5-11 сыныптар

Роберт Льюис Стивенсонның «Қазына аралы»буктрейлері

6 сыныптар

Малик Габдуллиннің «Батырдыңесімімәңгіесте» атты кітап көрмесі

5-11 сыныптар

«Толеранттылық» әлеуметтікролигінқарау

5 сынып

Бегалинаның 125 жылдығына   орай «Балалық шағымыздың елшісі» атты әдебиеттік қонақжайы

10 сынып

Мыржақып Дулатовтың «Ұлттыңмақтанышы мен ұлылығы» кітап көрмесі

9-11 сыныптар

Александр Блоктың « "Открой мои книги: там сказано всё…" атты кітап көрмесі

10-11 сыныптар

Марк Твен туындысы бойынша " Том Сойер" викторинасы

4 сынып

Желтоқсан

«Елбасы жолы-Ел жолы»кітап көрмесі

1 – 11 сыныптар

«Бүкіләмдік СПИД-пен күресу күні»кітап көрмесі

1 – 11 сыныптар

«Афанасий Феттіңерекшеәлемі" атты виртуалды көрмесі

5 – 11 сыныптар

Книжная выставка «Тәуелсіздік- Қазақстан шежіресіне алтын жол» кітап көрмесі

1 – 11 сыныптар

«ҚаһарманжазушыБауыржанМомышұлы» көрме-портрет

5-11 сыныптар

«Киплингтіңертегіджунглиі» әдебиойыны

3 сынып

Оқулықтардытексерубойынша рейд

1 -11 сыныптар

Қаңтар

Тақырып папкаларын жаңарту

 

Газет мақалаларынашолу

 

«Ертегісуретін сал» ертегісініңүздікиллюстрациясыбайқауы

3-4 сыныптар

«Меніңкітабымныңрейтингі»

8-11 сыныптар

«Оқырман - табыстыадам» байқауы

9-11 сыныптар

Ақпан

«Оқылымда ұсталған» фото байқауы

8-11 сыныптар

Мұқағали Мақтаевтың «Жүрегім менің - жанартау» кітап көрмесі

7-11 сыныптар

«Мен соғыстаноралудыармандаймын» әдеби-музыкалықкомпозициясы

7 – 11  сыныптар

Агнии Бартоның шығармашылығы бойынша «Мейірімдіжүрекелінде» театр-көрмесі

1-4 сыныптар

«Жыралыбы Жамбыл»кітап көрмесі

5-11 сыныптар

Наурыз

«Алғыс айту күні» кітап көрмесі

1 – 11 сыныптар

Балалар кітабы апталығы

 1 – 11  сыныптар

 «Оқу көсбасшысы» акциясы

1-4 сыныптар

Сәуір

«Мамандықтаңдаубойыншанұсқаулық» буклеті

9 – 11 сыныптар

«Алжұлдыздаржақындайтүседі» тақырыптықкөрме-викторина

  5 – 11  сыныптар

«Сыйлыққа кітап» акциясы

1 – 11 сыныптар

«Балаларғасоғыстуралыоқимыз» акциясы

5 – 11 сыныптар

Мамыр

«Емтихандарғадайындалу үшін» көрмесі

11 сынып

«Халықтар бірлігі» көрмесі

1 – 11 сыныптар

«Алкітаптарбізгесоғыстуралыестелікқалдырады» кітап көрмесі

5 – 11  сыныптар

М.А.Булгаковтың «Шебердіңтылсымкүші»виртуалды көрмесі

10-11сыныптар

Олжас Сүлейменовтың туғанына 85 жыл толуына орай «Ақын және уақыт» атты кітап көрмесі

5-11 сыныптар

«Кітапханадағы селфи» фото байқауы

7-11 сыныптар

Оқулықтардыжинақтаужәнежеткізу

1 – 11 сыныптар

Біліктіліктіарттыру

Аудандық білім бөлімі және  балалар кітапханасы өткізетін семинарларға үнемі қатысыңыз. «Мектепте кітапхана» журналының ақпаратын және басқа әдебиеттерді өз жұмысыңызда қолданыңыз.

Аудандықкітапханаларменөзараәрекеттесуібасқаұйымдар.

         Іс-шаралар мектептің жұмыс жоспарына сәйкес, сынып жетекшілерімен бірге жүргізілуі керек. Дайындық кезінде көмек көрсетіңіз. Қаладағы мектептермен байланыста болыңыз. Облыстық кітапхана қорын пайдаланыңыз.

Жаңартылған күні: 30.10.2020 19:52
Құрылған күні: 30.10.2020 19:52

Текст